Podstrona: Publikacje / Wizytówka prof. dr hab. inż. Wiktora Bukowskiego

Publikacje

 1. Bukowski W., Litvintsev I.Yu., Sapunov V.N., Kinetics and Mechanism of Homogeneous Catalytic Hydroxylation of Maleic Acid by Hydrogen Peroxide. Part III. Hydrolysis of Cis Epoxysuccinic Acid with Sodium Tungstate, J. Chem. Tech. Biotechnol., 1994, 61, 375-379.
 2. Bukowski W., Litvintsev I.Yu., Sapunow V.N., Kinetics and Mechanism of Homogeneous Catalytic Hydroxylation of Maleic Acid by Hydrogen Peroxide. Part IV. Hydrolysis of Cis Epoxysuccinic Acid with in the Presence of Ferric Ions, J.  Chem. Tech. Biotechnol. 1994, 61,  381-386
 3. Bukowska A., Bukowski W., Kinetics of Acetic Acid Addition to Epichlorohydrin in the Presence of Chromium Acetate and Chromic Anhydride, J. Chem. Tech. Biotechnol., 1996, 67, 176-182,
 4. Bukowski W., Lubczak J., Nicpoń D., Addycja oksiranów do hydroksymetylowych pochodnych melaminy. Cz. VI. Możliwości otrzymywania polieteroli z pierścieniem s-triazynowym z N,N,N’,N,N"-pentakis(hydroksymetylo)melaminy i tlenku etylenu, Polimery, 43 (6), 358-364, 1998
 5. Bukowska A., Bukowski W., A Highly Regioselective Catalyst of Epichlorohydrin Acidolysis, J. Chem. Tech. Biotechnol. 73(4), 341-344, 1998
 6. Bukowska A., Bukowski W., Kinetics of Addition of Acrylic and Methacrylic Acids to Epichlorohydryrin in the Presence of Chromium(III) Ethanoate, J. Chem. Tech. Biotechnol. 74, 675-678, 1999
 7. Bukowska A., Bukowski W., Kinetic Study of Addition of Some Carboxylic Acids to 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane", Organic Process Research & Development, 3(6), 1999, 432-436.
 8. Bukowska A., Bukowski W., Mossety-Leszczak B., Synthesis of Glycidyl Esters, J. Chem. Tech. Biotechnol., 74(12), 1999, 1145-1148.
 9. Szymański A. B., Bukowska A., Bukowski W., Epoxide cross-linking studies be means of recording of electrode current, Proceedding of SPIE, 1999, 4017, 125-129.
 10. Lubczak J., Myliwiec B., Bukowski W., The Reactions Taking Place in the System N,N,N',N',N"-Pentakis(hydroxymethyl)melamine - Oxirane in Aqueous Media, J. Appl. Polym. Sci., 2000, 76, 824-836.
 11. Bukowska A., Bukowski W., Galina H., Sztycharz A., Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową, Polimery (Warsaw), 2000, 2, 109-115.
 12. Bukowski W., The solvent effects in the reactions of carboxylic acids with oxiranes. 1. Kinetics of the reaction of acetic acid with epichlorohydrin in butan-1-ol, Int. J. Chem. Kinet., 2000, 32(6), 378-387.
 13. Szymański A. B., Bukowska A., Bukowski W., Epoxide cross-linking studies be means of recording of electrode current, J. Mol. Liquid, 2000, 86(1-3), 279-283.
 14. Bukowska A., Bukowski W., The effect of reaction product on the rate of addition of acetic acid to epichlohydrin in the presence of chromium(III) acetate, J. Chem. Tech. Biotechnol., 76(9), 2001, 966-970.
 15. Bukowski W., The effect of diglyme on the kinetics of chromium(III) ethanoate catalyzed reactions of carboxylic acids with epichlorohydrin, Organic Process Research & Development, 2002, 6, 10-14.
 16. Bukowska A., Bukowski W., Reactivity of some carboxylic acids in reactions with some epoxides in the presence chromium(III) ethanoate, Organic Process Research & Development, 2002, 6, 234-237.
 17. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., A study on the addition of some carboxylic acids to epichlorohydrin in the presence of salen chromium(III) complexes, J. Mol. Catal., A; Chemical, 2003, 203, 95-97.
 18. Bukowski W., Reactivity of some carboxylic acids in the addition to epichlorohydrin in the presence of chromium(III) acetate. The effect of some organic solvents., J. Mol. Liq, 2004, 111, 47-52.
 19. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J.Catalytic activity of salenCo(III)OAc complex in the reaction of addition of carboxylic acids to terminal epoxides, J. Mol. Catal., A; Chemical, 2005, 225, 7–10.
 20. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., New 2-Hydroxyethyl Methacrylate Resins with Good Swelling Characteristics, J. Appl. Polym. Sci., 2006, 101, 1487-1493.
 21. Bukowska A., Bukowski W., Glycidyl Methacrylate Copolymers Modified of Diamines as Effective Nucleophilic Scavengers, Polish J. Chem. Technol., 2006, 8(3), 73-75
 22. Bukowska A., Bukowski W.,, Synthesis and Characteristics of Salen Catalysts Supported on Hydroxyl Functionalized Methacrylic Copolymers, Polish J. Chem. Technol., 2006, 8(3), 76-78
 23. Bukowski W., Rola materiałów polimerowych w katalizie, Przemysł Chemiczny, 2006, 85(8-9), 901-903.
 24. Bukowski W., Bukowska A., Noworól J., Myśliwiec B., Wbudowanie chelatujacego iminowego w terpolimery metakrylanu glicydylu, Polimery (Warsaw) 2006, 51(11-12), 787- 793.
 25. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Glycidyl Methacrylate Microbeads with Good Swelling Characteristics, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 106, 3800-3807.
 26. Knapik A., Drelinkiewicz A., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Hydrogenation of 2-butyn-1,4-diol in the presence of functional crosslinked resin supported Pd catalyst. The role of polymer properties in activity/selectivity pattern, Catal. Lett. 122, 155-166, 2008.
 27. Knapik A., Drelinkiewicz A., Szaleniec M., Makowski W., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Hydrogenation of unsaturated carboxylic acids on functional gel-type resin supported Pd catalysts: The effect of reactant structure, J. Mol. Catal. A: Chemical,  279,  47–56, 2008.
 28. Bukowska A., Bukowski W., Synthesis Co(salen) complexes immobilized onto the HEMA-resin and their catalytic activity in the reaction of epoxides with carboxylic acids, React. Funct. Polym., 68, 657-670, 2008.
 29. Drelinkiewicz A., Knapik A., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Functional gel-type resin based palladium ctalysts: The role of polimer properties in the hydrogenation of the C=C bond of maleic and fumaric acids, the isomers of dicarboxylic acids, React. Funct. Polym., 68, 1059-1071, 2008.
 30. A.M. Trzeciak, E. Mieczyńska , J.J. Ziółkowski, W. Bukowski, A. Bukowska, J. Noworól, J. Okal, Palladium(0) nanoparticles encapsulated in diamine-modified glycidyl methacrylate polymer (GMA-CHDA) applied as catalyst of Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, New J. Chem., 2008, 32, 1124 – 1130
 31. Drelinkiewicz A., Knapik A., Stanuch W., Sobczak J., Bukowska A, Bukowski W., Diamine functionalized gel-type resin as a support for palladium catalysts: Preparation, characterization and catalytic properties in hydrogenation of alkynes, Reac. Funct. Polym., 68, 1650–1662, 2008.
 32. Drelinkiewicz A., Stanuch W., Knapik A., Ghanem A., Kosydar R., Bukowska A., Bukowski W., Amine groups functionalized gel-type resin supported Pd catalysts: Physicochemical and catalytic properties in hydrogenation of alkynes, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2009, 300,  8–18
 33. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Catalytic activity of Schiff base cobalt(III) complexes immobilized on terpolymers of glycidyl methacrylate in the addition of carboxylic acids to terminal epoxides, J. Appl. Polym. Sci., Vol. 117, 655–663 (2010)
 34. Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski, Damian Machowski, Chemosorpcja aldehydów na żelach metakrylanowo-styreno­wych z pierwszorzędowymi funkcjami aminowymi, Polimery, 2010, 55 (7-8), 29-38
 35. Borkowski T., Trzeciak A.M., Bukowski W., Bukowska A., Tylus  W., Kępiński L., Palladium(0) nanopareticles formed in situ in the Suzuki-Miyaura reaction: The effect of a palladium(II) precursor, Applied Catalysis A: General, 2010, 378, 83-89.
 36. Duraczyńska D., Drelin­kiewicz A., Serwicka E.M., Rutkowska-Zbik D., Bielańska E., Socha R., Bukowska A., Bukowski W., Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer, Reactive Functional Polymers, 2010, 70, 382-391
 37. 37.  Katarzyna Matkiewicz, Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski Hydroxyl Functionalized Methacrylic Terpolymers as Supports for Mn(III)Salen Catalysts and Their Application in Asymmetric Epoxidation, J. Inorg. Organometal. Polym. Mat., 2012,  22, 332-341
 38. Bukowska A, Bukowski W., Polyamine Functionalized Glycidyl Methacrylate Terpolymers as Scavengers for Metal Ions Uptake from Organic Solutions, J. Appl. Pol. Sci., 2012, 124(2), 904-912.
 39. Bester K., Bukowska A., Bukowski W., Synthesis of gel-type imino-amino functionalized methacrylate-styrene terpolymers as supports for palladium catalysts for the Suzuki-Miyaura reaction, Applied Catalysis A: General, 2012, 443-444,181-190.
 40. Matkiewicz K., Bukowska A., Bukowski W., Novel highly active polymer supported chiral Co(III)-salen catalysts for hydrolytic kinetic resolution of epichlorohydrin, J. Mol. Catal. A: Chem., 2013, 368–369, 43–52, doi 10.1016/j.molcata.2012.11.020
 41. Pamin, Katarzyna, Pozzi, Gianluca, Tabor, Edyta, BUKOWSKI, Wiktor, Połtowicz, Jan, Oxidation of cycloalkanes with molecular oxygen in the presence of salen metallocomplexes in thermomorphic conditions, Catalysis. Communications 2013, 39, 102–105 doi:10.1016/j.catcom.2013.04.026
 42. Bester K., Bukowska A., Bukowski Wiktor, Palladium catalysts supported on amine-functionalized glycidyl methacrylate gel type terpolymers. Synthesis, characteristics and study of catalytic activity in Suzuki-Miyaura reactions,  J. Mol. Catatal. A, Chemical, 2013, 378, 124-134. DOI: 10.1016/j.molcata.2013.06.003
 43. Tomczyk D., Nowak L., Bukowski W., Bester K., Urbaniak P., Andrijewski G., Olejniczak B., Reductive and oxidative electrochemical study and spectroscopic properties of nickel(II) complexes with N2O2 Schiff bases derived from (±)-trans-N,N_-bis(salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, Electrochimica Acta 2014, 121,64-77.
 44. Bukowska A., Bukowski W., Bester K., Flaga S., Linkage of the PAMAM type dendrimer with the gel type resin based on glycidyl methacrylate terpolymer as a method of preparation of the polymer support for the recyclable palladium catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, RSC ADVANCES, 2015, 61(5), 49036-49044.
 45. Bukowska A., Bukowski W., Pytel M., Scavenging Properties of the Polyamine Functionalized Gels Based on the Glycidyl Methacrylate Terpolymers, OPEN JOURNAL OF POLYMER CHEMISTRY, 2015, 5, 63-73.
 46. Bukowska A., Bukowski W., Kleczyńska S., Dychtoń K., Drajewicz M., Hydroxy functionalized porous polymer particles derived from mixtures of hydrophilic and hydrophobic monomers, Polimery, 2016, 9, 10-18.
 47. Bukowska A., Bukowski W., Hus K., Depciuch J., Parlińska-Wojtan M., Synthesis and characterization of new functionalized polymer-Fe3O4 nanocomposite particles, eXPRESS Polym. Lett., 2017 , 11(1), 2–13.
 48. Tomczyk Danuta, Bukowski Wiktor, Bester Karol, Urbaniak Paweł, Seliger Piotr, Andrijewski Grzegorz and Skrzypek Sławomira, The mechanism of electropolymerization of nickel(II) salen type complexes, New J. Chem., 2017, 41, 2112.
 49. Bukowska Agnieszka, Bukowski Wiktor, Bester Karol, Hus Krzysztof, Polymer supported copper(II) amine‐imine complexes in the C‐N and A3 coupling reactions, Appl. Organometal. Chem. 2017;e3847. https://doi.org/10.1002/aoc.3847
 50. Tomczyk D., Bukowski W., Bester K., Redox processes in the solution of Ni (II) complex with salen type ligand and in the polymer films, Electrochimica Acta, 2018, 267, 181-194.
 51. Bester K., , Bukowska A., Myśliwiec B, Hus K., Tomczyk D., Urbaniak P. and Bukowski W., Alternating ring-opening copolymerization of phthalic anhydride with epoxides catalysed by salophen chromium(III) complexes. An effect of substituents in salophen ligands, Polymer Chemistry, 2018, 9, 2147-2156; DOI:10.1039/C8PY00048D.
 52. Prymon S., Bukowska A., Bukowski W., Bester K., Hus K., Dychtoń K., Opiekun Z., Effect of Fe3O4 particles on multi-hollow morphology of poly(HEMA-divinylbenzene-styrene) microspheres prepared by Pickering suspension polymerization, eXPRESS Polymer Letters 2018, 12(12), 1026–1038.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję